Regulamin - sklepy instant

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis www.prestapros.com działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów o dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis www.prestapros.com, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu www.prestapros.com zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  1. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
  2. ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
  3. ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.,
  4. ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
  5. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 2

DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

 1. REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu.
 2. SERWIS - Serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.prestapros.com
 3. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.
 4. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.prestapros.com umożliwiający utworzenie Konta.
 5. KONTO - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w Panelu, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o jego Sklepach i złożonych Zamówieniach.
 6. FORMULARZ WYCENY – formularz dostępny na stronie internetowej www.prestapros.com umożliwiający wysłanie wiadomości do Usługodawcy i otrzymanie wyceny konkretnej Usługi.
 7. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na stronie internetowej www.prestapros.com umożliwiający wysłanie wiadomości do Usługodawcy.
 8. SYSTEM OPINII - Usługa Elektroniczna udostępniona Klientom przez Usługodawcę, umożliwiająca zamieszczanie opinii dotyczących Usługodawcy i świadczonych przez niego Usług.
 9. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny w Panelu Klienta umożliwiający złożenie Zamówienia na Usługę.
 10. USŁUGODAWCA – Szymon Fabiański oraz Michał Janeczek wykonujący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej FLUM SPÓŁKA CYWILNA, NIP: 6772441405, REGON: 382388063, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Juliusza Lea 22/7, 30-052 Kraków, Polska, adres poczty elektronicznej (e-mail): contact@prestapros.com.
 11. LICENCJODAWCA – Usługodawca świadczący Usługi, będący podmiotem uprawnionym z tytułu autorskich praw majątkowych.
 12. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 13. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę o dostarczenie Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej z Usługodawcą.
 14. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 15. PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 16. TREŚĆ CYFROWA – dane wytwarzane i dostarczane przez Usługodawcę w postaci cyfrowej, do których dostęp następuje za pośrednictwem Panelu.
 17. USŁUGA CYFROWA - usługa pozwalającą Klientowi na wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Klienta lub innych użytkowników tej usługi oraz inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.
 18. UMOWA LICENCYJNA – umowa zawierana między Klientem, a Licencjodawcą w momencie przystąpienia do korzystania z Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej przez Klienta.
 19. UMOWA O DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWEJ LUB USŁUGI CYFROWEJ – umowa o świadczenie Usługi lub Usług zawarta między Klientem, a Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu.
 20. USŁUGA – usługa polegająca na dostarczeniu Klientowi Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej będąca przedmiotem Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej.
 21. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej z Usługodawcą składane poprzez Panel.
 22. PRESTASHOP – system (oprogramowanie) e-commerce umożliwiające Klientowi stworzenie Sklepu oraz jego konfigurację za pomocą Konfiguratora.
 23. PANEL – narzędzie umożliwiające pogląd danych dotyczących Sklepu, używanie Konfiguratora, składanie Zamówień oraz ich opłacanie, do którego logowanie odbywa się poprzez Konto Klienta.
 24. SKLEP – sklep internetowy Klienta utworzony przy pomocy Konfiguratora w oprogramowaniu PrestaShop.
 25. KONFIGURATOR – system dostępny po zalogowaniu do Panelu, umożliwiający Klientowi skonfigurowanie Sklepu zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami poprzez wybór odpowiednich opcji i parametrów.
 26. MODUŁY – rozszerzenia Sklepu oferowane przez Usługodawcę lub podmioty zewnętrzne, które można zamawiać i instalować poprzez Konfigurator.
 27. SZABLON – gotowy wygląd graficzny strony internetowej Sklepu.
 28. CENA – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany zapłacić Usługodawcy za Usługę.
 29. ŚRODOWISKO CYFROWE - sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Klienta w celu uzyskania dostępu do Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej albo w celu korzystania z nich.
 30. KOMPATYBILNOŚĆ - współdziałanie Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, które są zazwyczaj używane do korzystania z Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej tego samego rodzaju, bez konieczności ich przekształcania.
 31. FUNKCJONALNOŚĆ - zdolność Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej do pełnienia swoich funkcji z uwzględnieniem ich przeznaczenia.
 32. INTEGRACJA - połączenie Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej z elementami Środowiska Cyfrowego Klienta i włączenie jej do tych elementów w celu zapewnienia zgodności z Umową o dostarczanie Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej.
 33. INTEROPERACYJNOŚĆ - zdolność Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej do współdziałania ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem innymi niż te zazwyczaj używane do korzystania z Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej tego samego rodzaju.

§ 3

INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUG ORAZ ICH ZAMAWIANIA

 1. Informacje Ogólne.
  1. Usługodawca świadczy Usługi za pośrednictwem sieci Internet,
  2. Treści Cyfrowe i Usługi Cyfrowe dostarczane przez Usługodawcę są Funkcjonalne oraz Kompatybilne z PrestaShop oraz ze sprzętem spełniającym wymagania techniczne wskazane na stronie Serwisu lub w Panelu. W przypadku, w którym Klient korzystał z wersji testowej Usługi, Usługa Cyfrowa lub Treść Cyfrowa jest także zgodna z wersją testową udostępnioną Klientowi przed zawarciem Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej lub Usługi cyfrowej,
  3. informacje znajdujące się w Panelu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna Usługi na warunkach wskazanych w Panelu i Konfiguratorze,
  4. cena Usługi uwidoczniona na stronie internetowej Serwisu podana jest w złotych polskich (PLN) lub w innej walucie np. euro (EUR) czy dolarach (USD) i może być zarówno wartością netto jak i brutto,
  5. ze względu na indywidualny charakter świadczonych przez Usługodawcę Usług, ceny Usług zależą od wybranych przez danego Klienta opcji,
  6. opłata za pełną aktywację Sklepu uwidoczniona w Panelu jest wartością jednorazową i jest wartością brutto,
  7. Klienci mogą zamawiać Usługi poprzez Panel za pomocą Formularza Zamówień – 24 godziny na dobę przez cały rok,
  8. celu złożenia Zamówienia, Klient jest zobowiązany do uprzedniej rejestracji Konta w Panelu,
  9. warunkiem złożenia Zamówienia przez Klienta jest także zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia,
  10. Usługodawca dostarcza Klientowi Usługę Cyfrową lub Treść Cyfrową w najnowszej, a zarazem uznanej przez Usługodawcę za stabilną i bezpieczną, wersji dostępnej w chwili zawarcia Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej lub Usługi cyfrowej,
  11. Usługodawca w sposób jednoznaczny informuje Klientów o Cenach jednostkowych oraz promocjach i obniżkach Cen Usług Cyfrowych oraz Treści Cyfrowych. Obok informacji o obniżce, Usługodawca uwidacznia najniższą Cenę Usługi Cyfrowej lub Treści Cyfrowej, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, a jeśli Usługa Cyfrowa lub Treść Cyfrowa są oferowane do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni – Usługodawca uwidacznia najniższą Cenę Usługi Cyfrowej lub Treści Cyfrowej, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tej Usługi Cyfrowej lub Treści Cyfrowej do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki,
  12. jeśli dana Treść Cyfrowa lub Usługa Cyfrowa wydawana przez Usługodawcę podlega aktualizacjom, Usługodawca informuje Klienta o aktualizacjach oraz konsekwencjach jej niezainstalowania:
   1. w przypadku dostarczania Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej w sposób ciągły – przez cały okres trwania Umowy o dostarczanie Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej,
   2. w przypadku dostarczania Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej w sposób jednorazowy lub częściami – przez czas zasadnie oczekiwany przez Klienta, z uwzględnieniem celu wykorzystywania Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej a także okoliczności i charakteru Umowy o dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych,
  13. Klient zobowiązany jest do instalowania aktualizacji dostarczanych przez Usługodawcę w rozsądnym czasie. Niezainstalowanie przez Klienta aktualizacji zgodnie z instrukcją dostarczoną przez Usługodawcę i po poinformowaniu Klienta o skutkach braku instalacji aktualizacji, powoduje wyłączenie odpowiedzialności Usługodawcy za brak zgodności Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej z Umową.
 2. Logotyp.
  1. Klient ma także możliwość Zamówienia u Usługodawcy Usługi stworzenia logotypu Sklepu,
  2. w celu złożenia Zamówienia na logotyp Sklepu, Klient ma obowiązek podania wymagań dotyczących logotypu tj. jego kolorów, tekstu oraz kilku innych przykładowych logotypów poprzez Konfigurator lub wysyłając wiadomość na adres: contact@prestapros.com.
  3. Usługodawca w ciągu maksymalnie 7 dni od opłacenia Usługi przez Klienta, przesyła do Klienta trzy różne propozycje logotypu. Klient zobowiązany jest wybrania spośród nich jednego logotypu, na dopracowanie którego przysługują Klientowi dwa cykle poprawek wliczone w cenę Usługi tworzenia logotypu,
  4. cena za stworzenie logotypu jest doliczana do ceny Sklepu,
  5. po ostatecznym ustaleniu i zaakceptowaniu logotypu przez Klienta, Usługodawca odrębną umową przenosi autorskie prawa majątkowe do logotypu na Klienta.
 3. Okres próbny.
  1. Usługodawca udostępnia Klientom możliwość przetestowania Usługi polegającej na utworzeniu Sklepu w systemie PrestaShop poprzez skorzystanie z 7 dniowego okresu próbnego,
  2. w trakcie trwania okresu próbnego Klient nie może korzystać z wszystkich dostępnych opcji Sklepu, a Usługodawca ma pełen dostęp do Sklepu oraz danych Klienta,
  3. jeśli w trakcie trwania okresu próbnego lub jego upływie Klient nie opłaci Usługi poprzez dokonanie jednorazowej opłaty za Sklep, dostęp do Sklepu zostaje zablokowany. Klient ma możliwość usunięcia blokady poprzez uregulowanie opłaty jednorazowej za Sklep w terminie 7 dni od daty nałożenia blokady,
  4. brak wpłaty, w terminie, o którym mowa w pkt 3.3 powoduje trwałe usunięcie Sklepu.
  5. Usługodawca może odmówić Klientowi przyznania okresu próbnego bez podania przyczyny.
 4. Zakup domeny.
  1. Klient ma możliwość zakupienia domeny poprzez Konfigurator. W przypadku skorzystania z tej opcji, Klient nie może skorzystać z okresu próbnego, o którym mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu, a domena jest zarejestrowana na Usługodawcę przez okres jednego roku,
  2. zakup domeny powoduje wydłużenie terminu realizacji Usługi przygotowania Sklepu z powodu konieczności przypisania domeny do docelowego serwera przez Usługodawcę,
  3. w celu utrzymania domeny na kolejny rok, Klient zobowiązany jest do jej opłacenia przed upływem roku, w którym domena jest zarejestrowana na Usługodawcę,
  4. w przypadku braku wpłaty, o której mowa w pkt 4.3 niniejszego paragrafu – domena przestaje działać, przy dalszym dostępie do plików (jeśli działa hosting).
 5. Moduły i szablony.
  1. Na Moduły i Szablony tworzone przez Usługodawcę obowiązuje licencja na wyłącznie jedną domenę,
  2. w przypadku, gdy Klient nie poda nazwy docelowej domeny w Konfiguratorze, jest on zobowiązany do poinformowania Usługodawcy o ustaleniu docelowej domeny niezwłocznie po przeniesieniu na nią zakupionego Sklepu,
  3. zmiana domeny powoduje potrzebę zakupienia nowej licencji na Moduł lub Szablon,
  4. postanowienia pkt od 5.1 do 5.3 niniejszego paragrafu nie dotyczą Szablonów oraz Modułów tworzonych i udostępnionych przez Usługodawcę Klientom nieodpłatnie.

§ 4

ZAWARCIE UMOWY O DOSTARCZENIE USŁUGI CYFROWEJ LUB TREŚCI CYFROWEJ

 1. Do zawarcia Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionym przez Usługodawcę sposobem, zgodnie z § 3 pkt 1.7, 1.8 oraz 1.9 Regulaminu,
 2. po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
 3. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera:
  1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
  2. formularz odstąpienia od umowy,
  3. niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy,
  4. potwierdzenie Usługodawcy o utracie przez Konsumenta lub podmiot, o którym mowa w § 9 Regulaminu, prawa do odstąpienia od Umowy o dostarczanie Treści Cyfrowej lub Usług Cyfrowych, o ile Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 9 Regulaminu wyrazili zgodę na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 4. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 3, zostaje zawarta Umowa o dostarczenie Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej między Klientem a Usługodawcą.
 5. Każda Umowa o dostarczenie Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej będzie potwierdzana dowodem zakupu, który będzie dostępny w Koncie Klienta.
 6. Za chwilą opłacenia Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej przez Klienta, Usługodawca udziela Klientowi odpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej wyłącznie w celach związanych z działalnością Klienta i zgodnie z przeznaczeniem Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej.
 7. Licencja na Treści Cyfrowe lub Usługi Cyfrowe ma charakter niewyłączny, udzielana jest na czas nieokreślony i obowiązuje bez ograniczeń terytorialnych, bez prawa dalszej sublicencji. W szczególności Klientowi nie przysługuje uprawnienie do udostępniania Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej osobom trzecim lub jakiegokolwiek innego wykorzystania niezgodnego z licencją.
 8. Zakazane są w szczególności: jakakolwiek dalsza dystrybucja, zwielokrotnianie, obrót, powielanie udostępnianie w sieci wewnętrznej, udostępnianie publiczne Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej, w szczególności w celach zarobkowych, niezależnie od sposobu i formy, także w zamkniętych serwisach internetowych, jak intranet lub newsletter wewnętrzny.

§ 5

SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Usługodawca umożliwia Klientom rozliczanie się z Usługodawcą na 3 różne sposoby, w zależności od rodzaju Usługi jaką wybiera Klient:
  1. w formie pakietów na określoną liczbę roboczogodzin,
  2. w formie miesięcznego abonamentu,
  3. poprzez rozliczenie za wykonanie konkretnej Usługi.
 2. W przypadku wybrania przez Klienta sposobu rozliczenia, o którym mowa w pkt 1.1, Klientowi przydzielany jest project manager, który bada potrzeby Klienta i następnie na tej podstawie oraz na podstawie informacji przedstawionych przez Klienta przeprowadza wstępną wycenę zawierającą informację na temat ilości godzin potrzebnych do ich realizacji, cenie za jedną roboczogodzinę i proponowanym terminie wykonania prac.
 3. W przypadku wybrania przez Klienta sposobu rozliczenia, o którym mowa w pkt 1.2, Klientowi przydzielany jest programista, który przez określoną liczbę godzin pozostaje do dyspozycji Klienta i może wykonać dowolne prace nad Sklepem Klienta.
 4. Sposób rozliczenia, o którym mowa w pkt 1.3, dotyczy w szczególności wdrażania nowych Sklepów oraz opracowywania Modułów lub Szablonów i polega na jednorazowej zapłacie za wykonaną przez Usługodawcę Usługę.
 5. W zależności od wybranego sposobu rozliczenia, płatności można dokonać:
  1. poprzez płatność przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy
  2. poprzez elektroniczne serwisy płatności.
 6. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich oraz zagranicznych banków.
 7. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej w terminie ustalonym indywidualnie między Klientem a Usługodawcą.
 8. Usługodawca dostarczy Klientowi Treść Cyfrową lub Usługę Cyfrową niezwłocznie po zawarciu Umowy i opłaceniu Usługi na zasadach określonych w Regulaminie. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Usługodawcy.

§ 6

REALIZACJA USŁUGI

 1. Informacje ogólne.
  1. Po wykupieniu przez Klienta Usługi polegającej na utworzeniu Sklepu, Zamówienie zostaje przekazane do realizacji zgodnie z danymi wskazanymi przez Klienta w Konfiguratorze,
  2. Treść Cyfrowa lub Usługa Cyfrowa jest dostarczana po upływie terminu do odstąpienia od Umowy o dostarczanie Treści Cyfrowych, chyba że Klient uprzednio wyraził wyraźną zgodę na dostarczenie Treści Cyfrowej przed upływem tego terminu,
  3. z zastrzeżeniem pkt 1.2, realizacja Usługi polegającej na utworzeniu Sklepu, następuje tak szybko jak to możliwe, ale nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia opłacenia za Zamówienia przez Klienta lub przyznania okresu próbnego. W przypadku wystąpienia czynników losowych czas może się wydłużyć,
  4. Klient jest powiadamiany przez Usługodawcę o zakończeniu realizacji Zamówienia drogą mailową. Po otrzymaniu informacji o gotowości Sklepu, Klient może pobrać z Panelu dokument potwierdzający wykonanie usługi (dowód zakupu),
  5. po opłaceniu Zamówienia przez Klienta, Usługodawca przekazuje Klientowi pełne dane Sklepu i jednocześnie traci nad nim kontrolę,
  6. Klient może założyć więcej niż jeden Sklep wyłącznie po opłaceniu wszystkich wcześniej założonych Sklepów. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy pozostałe Sklepy zostały usunięte przez Usługodawcę np. z powodu braku opłaty za przedłużenie okresu testowego,
  7. Usługodawca oferuje Klientowi możliwość zmian, rozwoju lub utrzymania Sklepu w rożnych modelach rozliczeń, o których mowa w § 5 pkt 1.
  8. Usługodawca oferuje również cały pakiet usług związanych z marketingiem i analizą Sklepu. W celu uzyskania konkretnej oferty Klient musi skontaktować się z Usługodawcą mailowo lub za pośrednictwem Formularza Wyceny.
  9. W przypadku realizacji usługi z użyciem subdomeny Usługodawca nie gwarantuje wygenerowania certyfikatu SSL dla podanego adresu oraz zastrzega sobie prawo do zmiany domeny najwyższego poziomu (TLD) w przypadku popytu uniemożliwiającego realizację Usługi w wyznaczonym przez Regulamin terminie.
  10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do możliwości publikacji na swojej stronie internetowej oraz w materiałach promocyjnych realizacji wykonanej przez Konfigurator dla Klienta
 2. Zasady dotyczące domeny.
  1. Konfigurator pozwala Klientowi na konfigurację Sklepu na własnej domenie. W takim przypadku Sklep jest najpierw stawiany na subdomenie, a następnie Klient jest proszony o zmianę DNSów na wskazane przez Usługodawcę. Po potwierdzeniu przez Klienta dokonania zmiany, Usługodawca przekonfigurowywuje Sklep w taki sposób, żeby działał na domenie Klienta. Usługodawca może, na życzenie Klienta dokonać zmian w DNSach za Klienta, co może wiązać się z dodatkowymi kosztami,
  2. Chociaż Usługodawca nie przewiduje zmian w świadczeniu usługi polegającej na udostępnianiu adresu Sklepu na subdomenie, to zostawia sobie prawo do wniesienia opłat za korzystanie z subdomeny w przyszłości. Przy czym żadna dodatkowa opłata za korzystanie z subdomeny nie będzie pobierana przynajmniej rok od zakupu sklepu. Usługodawca nie wyklucza również pełnej rezygnacji ze świadczenia takiej usługi w przyszłości. W związku z tym Usługodawca zostawia sobie prawo do wcześniejszego (przynajmniej z miesięcznym wyprzedzeniem) powiadomienia Klienta o konieczności zmiany adresu sklepu o ile ten był stawiany z opcją subdomeny. Przy czym, tak jak wyżej, Klient może używać subdomeny bez dodatkowych opłat, przynajmniej rok od zakupu Sklepu, nawet w przypadku przekazania informacji o rezygnacji ze świadczenia usługi.
 3. Hosting.
  1. Na okres jednego roku, Klient dostaje przestrzeń dyskową na serwerze Usługodawcy do wykorzystania w związku z prowadzeniem Sklepu. Klient, który opłacił Sklep ma prawo do pełnego dostępu do plików poprzez FTP oraz narzędzi do obsługi bazy danych. Docelowo Usługodawca rekomenduje Klientowi samodzielnie lub z pomocą Usługodawcy (dodatkowa opłata) przeniesienie się na własny serwer,
  2. w przypadku, gdy Klient zgłosi się do Usługodawcy z żądaniem usunięcia jego Sklepu z serwera Usługodawcy, a usługa instalacji Sklepu na serwerze Usługodawcy została już zrealizowana, dotychczasowe koszty nie zostaną zwrócone Klientowi,
  3. jeśli hosting Usługodawcy jest dla Klienta wystarczający, Klient może po upływie jednego roku, o którym mowa w pkt 3.1, kontynuować korzystanie z serwera Usługodawcy, co jest możliwe po wniesieniu przez Klienta opłaty za kolejny rok,
  4. jeśli Klient nie opłaci usługi hostingowej świadczonej przez Usługodawcę na kolejny rok, o której mowa w pkt 3.3, to Sklep zostanie zablokowany na 7 dni, a po upływie kolejnych 30 dni zostanie trwale usunięty,
  5. Klient może przenieść się na swój serwer lub serwer dostawcy zewnętrznego samodzielnie lub skorzystać w tym zakresie z pomocy Usługodawcy. Zakres pomocy można wybrać już na etapie Konfiguratora lub na późniejszym etapie, po skontaktowaniu się w tej sprawie z Usługodawcą. Za pomoc, w zależności od jej zakresu potrzebnych prac są pobierane dodatkowe opłaty.
 4. Wsparcie techniczne.
  1. dla Usługi tworzenia Sklepów przez Konfigurator zapewniane jest wsparcie techniczne Usługodawcy świadczone wyłącznie poprzez Panel Klienta,
  2. wsparcie techniczne świadczone jest przez Usługodawcę w języku polskim oraz angielskim,
  3. Usługa wsparcia technicznego jest realizowana w dni robocze w godzinach 9:00-17:00 czasu CET,
  4. Usługodawca może odmówić wsparcia lub naliczyć za nie dodatkowe opłaty, jeśli problem wynikł z działań Klienta lub nie jest związany z przedmiotem Usługi.
 5. Zasady korzystania z pakietu roboczogodzin.
  1. Poprzez Konfigurator Klient ma możliwość zamówienia roboczogodzin, w trakcie których Usługodawca wykona prace programistyczne w Sklepie Klienta lub zamówienia pomocy project managera,
  2. zadania, które Klient chciałby, aby zostały wykonane w trakcie wykupionych przez niego roboczogodzin, wybierane są przez Klienta w Panelu. W Panelu Klient może zamieszać do zadań uwagi i jest informowany o postępie oraz czasie wykonywanych prac,
  3. z racji, iż roboczogodziny na wykonanie prac wykupywane są przez Klienta z góry, Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania niektórych lub wszystkich zadań zamówionych przez Klienta. W takim przypadku Usługobiorca zwraca Klientowi część lub całość kosztów zakupionego pakietu roboczogodzin, odpowiednio do zakresu odrzuconych przez Usługodawcę zadań,
  4. w przypadku, gdy zadania wyznaczone przez Klienta wykraczają poza ramy czasowe pakietu godzin wykupionego przez Klienta, Klient jest o tym niezwłocznie informowany przez Usługodawcę. Klient ma możliwość rezygnacji z części realizacji zadań lub zakupu większej ilości roboczogodzin,
  5. Klient zobowiązany jest do wykorzystania roboczogodzin w ciągu 2 miesięcy od dnia ich zakupu. Po upływie tego terminu niewykorzystane roboczogodziny nie mogą zostać wykorzystane przez Klienta, z zastrzeżeniem sytuacji, o której mowa w pkt 5.7,
  6. Usługodawca realizuje zdania z pakietu roboczogodzin, w najszybszym możliwym terminie od ich opłacenia przez Klienta,
  7. jeśli z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy czas wykorzystania godzin wyniesie więcej niż 2 miesiące, to Usługodawca wydłuży czas wykorzystania roboczogodzin, po konsultacji z Klientem.

§ 7

REKLAMACJA

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu braku zgodności Usługi z Umową wobec Klienta będącego Konsumentem, są określone w ustawie o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r,
 2. podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.,
 3. Usługodawca jest odpowiedzialny wobec Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 9 Regulaminu, za brak zgodności Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej z Umową:
  1. w przypadku gdy Treść Cyfrowa lub Usługa Cyfrowa jest dostarczana Klientowi w sposób ciągły – przez cały okres trwania Umowy,
  2. w przypadku, gdy Treść Cyfrowa lub Usługa Cyfrowa jest dostarczana w sposób jednorazowy lub częściami – Usługodawca odpowiada za brak zgodności z umową istniejący w chwili dostarczenia Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili,
 4. Klient jest zobowiązany jest do współpracy z Usługodawcą w celu ustalenia czy brak zgodności Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej z Umową wynika z cech Środowiska Cyfrowego Klienta,
 5. zawiadomienia o wadach lub o braku zgodności z Umową dotyczących Usługi oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: contact@prestapros.com.
 6. w powyższej wiadomości w formie elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę,
 7. Usługodawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia reklamacji,
 8. w przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 9 Regulaminu – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem,
 9. Klient może żądać w pierwszej kolejności doprowadzenia Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej do zgodności z Umową. Obniżenia ceny oraz odstąpienia od umowy Klient może żądać wyłącznie w określonych w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. przypadkach (m.in. w przypadku, gdy niezgodność Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej z umową jest istotna, gdy Usługodawca odmówił doprowadzenia Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej do zgodności z umową czy w przypadku, gdy brak zgodności Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej występuje nadal, pomimo że Usługodawca próbował doprowadzić Treść Cyfrową lub Usługę Cyfrową do zgodności z umową),
 10. w związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 9 Regulaminu, Usługodawca odpowiednio:
  1. doprowadza Treść Cyfrową lub Usługę Cyfrową do zgodności z Umową na swój koszt,
  2. obniża cenę Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej (obniżona cena musi pozostawać w proporcji ceny Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej zgodnej z umową do Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej niezgodnej z umową oraz dodatkowo w przypadku, gdy Treść Cyfrowa lub Usługa Cyfrowa dostarczana jest częściami lub w sposób ciągły - uwzględniać czas, w którym Treść Cyfrowa lub Usługa Cyfrowa była niezgodna z Umową) i zwraca Konsumentowi lub podmiotowi, o którym mowa w § 9 wartość obniżonej ceny najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania uprawnionego oświadczenia o obniżeniu ceny od Konsumenta lub podmiotu, o którym mowa w § 9,
  3. w przypadku uprawnionego odstąpienia od umowy przez Konsumenta lub podmiot, o którym mowa w § 9 – Usługodawca zwraca mu cenę Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej najpóźniej w terminie 14 dni. W razie odstąpienia od umowy, Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 9 zobowiązany jest niezwłocznie zaprzestać korzystania z Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej,
 11. odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku np. wiadomość mailowa lub SMS,
 12. Usługodawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym Treść Cyfrowa lub Usługa Cyfrowa była niezgodna z Umową, nawet jeśli przed odstąpieniem od Umowy, Klient z niej faktycznie korzystał,
 13. Usługodawca jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej Treści Cyfrowej lub Usłudze Cyfrowej niezgodnej z umową oraz Treści Cyfrowej lub Usłudze Cyfrowej, której obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od umowy.
 14. Reklamacji nie podlegają ewentualne wady wynikające z nieprawidłowego działania samego oprogramowania Prestashop, domyślnego, bezpłatnego szablonu oraz bezpłatnych modułów firm trzecich.

§ 8

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Z zastrzeżeniem pkt 4 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 9 Regulaminu, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni.
 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.
 3. Termin czternastodniowy, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 9 Regulaminu, może odstąpić od umowy, liczy się:
  1. dla umowy, w wykonaniu której Usługodawca wydaje produkt będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od dnia, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 9 Regulaminu (lub wskazana przez nich osoba trzecia inna niż przewoźnik) objął produkt w posiadanie,
  2. dla umowy, która obejmuje wiele produktów które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, jego partii lub części
  3. dla umowy polegającej na regularnym dostarczaniu produktu przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów,
  4. dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub podmiotowi, o którym mowa w § 9 Regulaminu w przypadku:
  1. umów o dostarczanie Treści Cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że przed spełnieniem świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości,
  2. umów o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości.
 5. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania wykonania usługi, to ma on obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 6. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia. Podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 7. Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje zarówno Usługodawcy, jak i Klientowi w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.
 8. Po odstąpieniu od umowy przez Klienta zgodnie z § 7 pkt 1.10 lit c) lub zgodnie z paragrafem niniejszym, Usługodawca nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Klienta w trakcie korzystania z Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej, za wyjątkiem treści, które:
  1. są użyteczne wyłącznie w związku z Treścią Cyfrową lub Usługą Cyfrową, która stanowiła przedmiot umowy,
  2. dotyczą wyłącznie aktywności Klienta w trakcie korzystania z Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej, która stanowiły przedmiot umowy,
  3. zostały połączone przez Usługodawcę z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności,
  4. zostały wytworzone przez Klienta wspólnie z innymi Klientami, którzy nadal mogą z nich korzystać.
 9. Z wyjątkiem przypadków, o których mowa w pkt 8 niniejszego paragrafu, Usługodawca na żądanie Klienta udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Klienta w trakcie korzystania z Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych dostarczonych przez Usługodawcę nieodpłatnie, w rozsądnym terminie i w powszechnie używanym formacie do odczytu maszynowego.
 10. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca może uniemożliwić Klientowi, o dalsze korzystanie z Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych, w szczególności przez uniemożliwienie Klientowi dostępu do Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych lub zablokowanie Konta użytkownika.

§ 9

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTA

 1. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (niniejszy paragraf nie dotyczy spółek handlowych) jest objęty ochroną przewidzianą ustawą o prawach konsumenta, pod warunkiem, że umowa, którą zawiera z Usługodawcą jest bezpośrednio związana z jego działalnością gospodarczą, ale z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej.
 2. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu jest objęta ochroną wyłącznie w zakresie:
  1. niedozwolonych postanowień umownych,
  2. odpowiedzialności z tytułu braku zgodności Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej z umową,
  3. prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość,
  4. zasad dotyczących Umowy o dostarczanie Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej.
 3. Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa, którą zawarł z Usługodawcą posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.
 4. Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu nie są objęci ochroną instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak również Prezesa UOKiK.

§ 10

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  1. zawieranie Umów o dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych poprzez Formularz Zamówienia,
  2. Konto,
  3. Formularz Kontaktowy,
  4. System Opinii,
  5. Formularz Wyceny.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

§ 11

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 10 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Formularza Zamówienia (umożliwieniu złożenia Zamówienia) w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę,
  2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony,
  3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłaniu wiadomości do Usługodawcy za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę,
  4. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu dodania opinii za pośrednictwem Systemu Opinii zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę,
  5. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania zapytania za pośrednictwem Formularza Wyceny zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 12

REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: contact@prestapros.com
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

§ 13

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  1. wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (prowadzenie Konta),
  2. Usługobiorca będący Konsumentem może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: contact@prestapros.com
  3. Usługobiorca niebędący Konsumentem może wypowiedzieć umowę bez wskazywania przyczyn, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: contact@prestapros.com Okres wypowiedzenia wynosi 14 dni.
  4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu,
  5. wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

§ 14

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.prestapros.com korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem § 14 pkt 3 oraz wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością Szymona Fabiańskiego oraz Michała Janeczek wykonujących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej FLUM SPÓŁKA CYWILNA, NIP: 6772441405, REGON: 382388063, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Juliusza Lea 22/7, 30-052 Kraków. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.prestapros.com, bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.prestapros.com stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.prestapros.com należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.prestapros.com użyte są w celach informacyjnych.

§ 15

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. W Serwisie obowiązuje zakaz tworzenia przez Klientów Sklepów, w których sprzedawane są usługi lub towary, których sprzedaż jest zabroniona przez prawo. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Klienta naruszającego prawo, zablokowania jego Sklepów oraz poinformowania o działalności Klienta odpowiednich służb.
 2. Usługodawca zastrzega sobie również prawo do zawieszenia lub permanentnego usunięcia Sklepu Klienta, w przypadku, gdy Klient podejmie szkodliwe działania na hostingu Usługodawcy (treści niezgodne z prawem, wirusy, spam, itp).
 3. Usługodawca nie odpowiada za szkody wyrządzone klientom Sklepów przez Klientów Usługodawcy.
 4. Usługodawca nie odpowiada ze Kompatybilność, Interoperacyjność i działanie Modułów oraz Szablonów firm zewnętrznych.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zmiany dokonane przez Klienta w Sklepie samodzielnie lub przy pomocy firm trzecich, po przekazaniu Sklepu Klientowi przez Usługodawcę.
 6. Usługodawca nie jest odpowiedzialny w stosunku do Usługobiorców będących Przedsiębiorcami:
  1. za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałe z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania oprogramowania Serwisu, szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej,
  2. w związku z niewłaściwym korzystaniem z Serwisu przez Usługobiorcę będącego Przedsiębiorcą oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Usługobiorca łączy się z systemem Serwisu,
  3. za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w Serwisie lub spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Usługobiorców,
  4. za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu a także utratę danych Usługobiorców niebędących Konsumentami powstałe w wyniku działania siły wyższej lub osób trzecich,
  5. za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu danych oraz materiałów umieszczonych w Serwisie,
  6. za utracone przez Klienta korzyści wynikające z dziania oferowanej przez Usługodawcę przestrzeni dyskowej,
  7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Klienta będącego Przedsiębiorcą korzyści (w tym również utracone korzyści wynikające z dziania oferowanej przez Usługodawcę przestrzeni dyskowej), a jego ewentualna odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia Usługodawcy określonego Umową o dostarczenie Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej.
 7. Usługodawca zastrzega możliwość wystąpienia czasowych przerw w działaniu strony internetowej Serwisu. Przerwy te mogą wystąpić w związku z pracami konserwacyjnymi lub modernizacją Serwisu. W przypadku przerw technicznych Usługodawca opublikuje informację o szacowanym czasie przerwy technicznej oraz podejmie działania, aby przerwy techniczne były najmniej uciążliwe dla Klientów.
 8. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby dane dostępne w Serwisie były kompletne i aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych, w granicach dopuszczalnych przez prawo.
 9. Usługobiorcy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
 10. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich, a w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w zakresie Sklepu w stosunku do Serwisu, zobowiązuję się zwolnić Serwis z wszelkiej odpowiedzialności oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich.
 11. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców niezgodnie z celami Serwisu lub z naruszeniem przepisów RODO.

§ 16

POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Usługobiorca będący administratorem danych osobowych Klientów Końcowych, powierza je Usługodawcy, w celu umożliwienia mu świadczenia Usług zgodnie z Umową o dostarczenie Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej.
 2. Usługodawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane ze szczególną starannością, aby odpowiadały one w pełni postanowieniom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO.
 3. Na warunkach określonych w niniejszym paragrafie Usługobiorca powierza Usługodawcy przetwarzanie (w rozumieniu RODO) dalej opisanych danych osobowych.
 4. Przetwarzanie obejmować będzie następujące rodzaje danych osobowych Klientów Końcowych:
  1. imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres mailowy – w przypadku Klientów Końcowych będących Konsumentami,
  2. imię i nazwisko, firma, adres siedziby lub adres prowadzenia działalności gospodarczej, NIP, REGON, numer telefon, adres mailowy – w przypadku Klientów Końcowych będących Przedsiębiorcami,
  3. inne dane wprowadzone przez Usługobiorcę w ramach Panelu.
 5. Usługodawca może powierzyć konkretne operacje przetwarzania danych („podpowierzenie”) w drodze umowy podpowierzenia innym podmiotom przetwarzającym („podprzetwarzający”).
 6. Usługodawca oświadcza, że nie przekazuje danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy – EOG). Usługodawca oświadcza również, że nie korzysta z podwykonawców, którzy przekazują dane poza EOG.
 7. Jeżeli Usługodawca ma zamiar lub obowiązek przekazywać dane poza EOG, informuje o tym Usługobiorcę w celu umożliwienia podjęcia mu decyzji i działań niezbędnych do zapewnienia zgodności przetwarzania z prawem lub zakończenia powierzenia przetwarzania.
 8. Usługodawca uzyskuje od osób, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, udokumentowane zobowiązanie do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, do których osoby te uzyskały dostęp.
 9. Usługodawca zapewnia ochronę danych i podejmuje środki ochrony danych, o których mowa w art. 32 RODO.
 10. Usługodawca powiadamia Usługobiorcę o każdym podejrzeniu naruszenia ochrony danych nie później niż 24 godziny od pierwszego zgłoszenia, umożliwia Usługobiorcy uczestnictwo w czynnościach wyjaśniających i informuje Usługobiorcę o ustaleniach z chwilą ich dokonania, w szczególności o stwierdzeniu naruszenia lub jego braku.
 11. Usługobiorca oświadcza, że jest administratorem danych Klientów Końcowych oraz że jest uprawniony do ich przetwarzania w zakresie, w jakim powierzył je Usługodawcy.
 12. Usługodawca oświadcza, że daje rękojmię należytego wykonywania przetwarzania powierzonych mu danych, zgodnie z regułami ustalonymi w niniejszym paragrafie oraz przepisami RODO.
 13. Usługodawca odpowiada za szkody spowodowane swoim działaniem w związku z niedopełnieniem obowiązków, które RODO nakłada bezpośrednio na przetwarzającego. Usługodawca odpowiada za szkody spowodowane niezastosowaniem właściwych środków bezpieczeństwa.
 14. Jeżeli podprzetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Usługobiorcy za niewypełnienie obowiązków przez podprzetwarzającego spoczywa na Usługodawcy.
 15. Usługodawca przetwarza powierzone mu dane Klientów Końcowych od momentu ich umieszczenia w Sklepie, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający przedawnieniu roszczeń.
 16. Usługodawca po upływie okresu niezbędnego do przetwarzania danych w celu wykonania umowy i okresu przedawnienia roszczeń, jest zobowiązany do usunięcia danych i poinformowania Usługobiorcy na trwałym nośniku (np. wiadomość mailowa) o dacie i sposobie, w jaki usunięto dane.

§ 17

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2023-01-01
 2. Umowy zawierane poprzez Serwis są zawierane zgodnie z prawem polskim.
 3. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego postanowienia Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, a pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 4. W przypadku, gdy Treści Cyfrowe lub Usługi Cyfrowe są dostarczane Klientowi w sposób ciągły lub w częściach, Usługodawca jest uprawniony do dokonywania w nich zmian w celu ich poprawienia i udoskonalenia ich funkcjonalności. Zmiany te nie powodują jakichkolwiek kosztów dla Klienta.
 5. Usługodawca informuje Klienta, o zmianach, o których mowa w pkt 4 w sposób jasny i zrozumiały, a jeśli wprowadzana zmiana wypływa na dostęp Klienta do Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej i na korzystanie z niej, Usługodawca informuje o niej Klienta z wyprzedzeniem i poprzez przesłanie na trwałym nośniku informacji o:
  1. terminie dokonania zmiany,
  2. właściwościach zmiany,
  3. prawie do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o tej zmianie, jeśli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana – § 8 pkt 8-10 Regulaminu stosuje się w tej sytuacji odpowiednio.
 6. Usługodawca zwolniony jest z obowiązku, o którym mowa w pkt 5 niniejszego paragrafu, jeśli zapewnił Klientowi uprawienie do zachowania bez dodatkowych kosztów, Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej zgodnych z umową w stanie niezmienionym.
 7. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem, iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Serwis.
 8. Wszelkie spory wynikłe z Umów między Usługodawcą, a Klientami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 6 niniejszego paragrafu.
 9. Sądowe rozstrzyganie sporów:
  1. ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 9 zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z 17 listopada 1964 r.,
  2. ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 10. Prawa i obowiązki Klienta związane z korzystaniem z Serwisu oraz Panelu mogą być scedowane lub w inny sposób przeniesione na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Usługodawcy.
 11. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 12. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 13. Należy pamiętać, że zgodnie z charakterem Usługi wszelkie dodatkowe usługi (typu: doradztwo, dodatkowa konfiguracja sklepu i modułów, prace programistyczne) mogą być dodatkowo wyceniane. Usługodawca zostawia sobie również prawo do niepodjęcia się dodatkowych prac bez podania przyczyny.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności. Kliknij " Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej